Opinie o Nas

Tydzień z Maszą i Niedźwiedziem

"Tydzień z Maszą i Niedźwiedziem" - 17.02 - 4.03.2018

Regulamin konkursu "Tydzień z Masą i Niedźwiedziem" 17-25.02.2018

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Simba Toys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000055810, Nr NIP: 521-10-00-324, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN, zwana dalej „SIMBA” jest koordynatorem promocji „Tydzień z Maszą i Niedźwiedziem w sklepie 3xk - Gry Planszowe i nie tylko... (3xk.pl), zwanej dalej „Promocją”, nie mającym dostępu do danych osobowych dotyczących jej uczestników.
2. Objęta niniejszym regulaminem promocja ma charakter ogólnokrajowy
3. Promocja rozpoczyna się i trwa od 17 do 25 lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.
4. Organizatorem Promocji jest sklep internetowy 3xk - Gry Planszowe i nie tylko... (3xk.pl), ul. Elekcyjna 19 U2, 01-128 Warszawa, zwany dalej także „Sklepem”.
5. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.
7. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.

§ 2
WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
a. zakup w okresie obowiązywania Promocji w Sklepie zabawek z serii Masza i Niedźwiedź za minimum 49,90 (słownie: czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy;
b. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:
W co najchętniej pobawiłbyś się z Maszą i Niedźwiedziem w ich magicznym lesie?,
i przesłanie na wskazany adres emailowy: konkursmasza@3xk.pl
c. dopisanie numeru zamówienia zakupionej zabawki Masza i Niedźwiedź

2. Udział w Promocji mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie w imieniu których działają ich przedstawiciele ustawowi, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i podmiotów prowadzących sprzedaż objętą Promocją oraz ich krewnych w linii prostej oraz bocznej.
3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć daną osobę z udziału w Promocji w każdym momencie trwania Promocji. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
5. Promocja obejmuje produkty na licencji Masza i Niedźwiedź z oferty marek SIMBA, PlayBIG Bloxx, Smoby, Eichhorn o następujących numerach artykułów:
109301000;109301003;109301005;109301006;109301008;109301010;109301011; 109301013;109301014;109301015;109301017;109301018;109301020;109301025; 109301026;109301030;109301037;109301632;109301633;109301676;109301678; 109301680;109301681;109301821;109301942;109301944;109301957;109301971; 109301987;109302024;109302047;109302059;109302117;109302144;109302549; 109303184;109303187;109303193;109303198;109304022;109304083;109304084; 109304088;109304280;109306193;109306194;109306372; 109306468;109306516038;109306542;109307645038;109307649;109308193;109308236; 109308239;109309863;109309893;109309894;7600250201;7600254001;7600254101; 7600310514;7600310564;7600310601;7600310700; 800057089;800057090;800057091; 800057092;800057093;800057094;800057095;800057096;800057097;800057098; 800057100;800057101; 800057107

§ 3
PRZEBIEG PROMOCJI
1. Uczestnik Promocji, który w okresie jej obowiązywania zakupił w Sklepie zabawki Masza i Niedźwiedź za minimum 49,90 (słownie: czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy, udziela odpowiedzi na powyższe pytanie konkursowe w formie e- mail na adres : konkursmasza@3xk.pl, dołączając do niej numer zamówienia zakupu zabawek.
2. Sklep wyłania dziewięciu laureatów po spełnieniu warunków przedstawionych w § 2 Regulaminu w okresie obowiązywania Promocji. Wyłonienie laureatów nastąpi w dniu 1 marca 2018 r. przez Komisję powołaną przez Sklep, o czym zostaną oni zawiadomieni w formie komunikatu na stronie internetowej Sklepu. Komisja wyłoni laureatów Promocji przyjmując jako kryterium oceny treść i formę odpowiedzi oraz wyrażoną w niej kreatywność uczestników Promocji.

§ 4
NAGRODY RZECZOWE
1. Dla laureatów Promocji przewidziano następujące nagrody rzeczowe:
a/ podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Kraków (10/03 godz. 17:00);
b/ podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Gdańsk (18/03 godz. 17:00);
c/ podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Warszawa (27/03 godz. 18:00);
d/ lalka Masza w noworocznym stroju 23 cm (nr. art. 109301018)
e/ niedźwiedź Rockowy Misza (nr. art. 109308193)
f / lalka Masza 40 cm w stroju zimowym (nr. art. 109301676)
g/ zestaw klocków Domek Niedźwiedzia (nr. art. 800057098)
h/ zestaw klocków Domek Maszy (nr. art. 800057096)
i / lalka Masza zestaw doktora (nr. art. 109306542)
2. Powyższe nagrody przyznane zostaną laureatom Promocji przez Komisję.
3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych, ani ich zamiany, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

  § 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
3. Wszelkie zastrzeżenia, skargi i reklamacje, związane z Promocją, jej Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, z uwagi na które zostały one zgłoszone. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane
4. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji, sklep internetowy 3xk - Gry Planszowe i nie tylko... (3xk.pl), ul. Elekcyjna 19 U2, 01-128 Warszawa
2. Organizator przetwarza dane osobowe w celach zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, udostępnienia informacji o wynikach Konkursu, przyznania prawa do nagród i wydania nagród.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej przez niego dobrowolnej zgody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich zapomnienia i usunięcia oraz inne prawa wynikające z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).
5. Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych spoczywa na Organizatorze

§ 7
INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.simba.com.pl oraz na stronie sklepów internetowych biorących udział w Promocji.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij
pixel